Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Foto stopcontact


Home Energie informatie Veelgestelde vragen en antwoorden Energietoeslag

Veelgestelde vragen en antwoorden Energietoeslag 2023

Energietoeslag 2023

Het aanvragen van de Energietoeslag 2023 was mogelijk tot en met 31 maart 2024. Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden.


Als er in de berichtgeving over de Energietoeslag 2023 wat wijzigt, dan geven we dat zo snel mogelijk door. Blijf onze website in de gaten houden voor het meest actuele nieuws.

Veelgestelde vragen en antwoorden Energietoeslag

1. Wat houdt de Energietoeslag 2023 in?

Door de stijging van de energieprijzen komen verschillende huishoudens in de Drechtsteden in financiële problemen. De zeven gemeenten in de Drechtsteden hebben daarom besloten opnieuw een energietoeslag uit te keren. De Energietoeslag 2023 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en laag vermogen. De regeling wordt namens de gemeenten uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.

2. Krijg ik de Energietoeslag 2023 automatisch uitgekeerd?

Voor een groot aantal inwoners van de Drechtsteden geldt dat zij de Energietoeslag 2023 automatisch ontvangen (ambtshalve uitkering); deze groep inwoners hoeft geen digitaal aanvraagformulier in te vullen en ontvangt persoonlijk informatie hierover van de Sociale Dienst Drechtsteden.


De energietoeslag kan automatisch (ambtshalve) worden toegekend aan alleenstaanden en gezinnen* die een uitkering op basis van (een van) de volgende regelingen ontvangen of hebben ontvangen:


a) Energietoeslag 2022, waarvan het Inlichtingenbureau vaststelt dat het inkomen niet is veranderd en sprake is van een laag vermogen; 

b) Algemene bijstand in de periode van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023 of 1 november 2023**;

c) IOAW in de periode van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023 of 1 november 2023**, waarvan het Inlichtingenbureau vaststelt dat sprake is van een laag vermogen;

d) IOAZ in de periode van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023 of 1 november 2023**, waarvan het Inlichtingenbureau vaststelt dat sprake is van een laag vermogen;

e) Bbz 2004 in de periode van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023 of 1 november 2023**, waarvan het Inlichtingenbureau vaststelt dat sprake is van een laag vermogen;

f) Bijzondere bijstand in de periode van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023 of 1 november 2023**;

g) Persoonlijk minimabudget (PMB) in de periode van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023 of 1 november 2023**;

h) Aio-uitkering in de periode van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023 of 1 november 2023**.


Let op:

* Gaat om alleenstaanden en gezinnen waarbij is vastgesteld dat zij een laag inkomen en een laag vermogen hebben. Daarnaast geldt dat het om diegenen gaat waarop geen uitsluitingsgrond van toepassing is zoals bepaald in artikel 2, vierde lid.

** Voor inwoners van de gemeente Dordrecht geldt de periode 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023; voor inwoners van de overige zes gemeenten in de Drechtsteden geldt de periode 1 januari 2023 tot 1 november 2023.

3. Wanneer kan ik de Energietoeslag 2023 aanvragen?

Het was vanaf maandag 11 december 2023 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Energietoeslag 2023. De aanvraag kon tot en met 31 maart 2024 digitaal worden ingediend via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden. Het is niet meer mogelijk om de Energietoeslag 2023 aan te vragen.

4. Tot wanneer kan ik de Energietoeslag 2023 aanvragen?

U kon een aanvraag voor de Energietoeslag 2023 indienen tot en met 31 maart 2024.


5. Hoe hoog is de Energietoeslag 2023?

De zeven gemeenten in de Drechtsteden bepalen zelf de hoogte van de Energietoeslag 2023, waardoor de bedragen per gemeente verschillen. Ook bepalen zij welke inwoners in aanmerking komen en wanneer de energietoeslag aan inwoners wordt uitgekeerd. Een aantal gemeenten kiest ervoor de Energietoeslag 2023 in 1x uit te keren, vanaf december 2023. Dit zijn gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht. De vier andere gemeenten in de Drechtsteden (Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Zwijndrecht) kiezen ervoor de Energietoeslag 2023 in 2 gedeelten uit te keren, vanaf december 2023 en in april 2024.


Overzicht per gemeente - 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM)


GemeenteEnergietoeslag 2023
Alblasserdam€ 965,-
Dordrecht€ 900,-
Hardinxveld-Giessendam€ 1.000,-
Hendrik-Ido-Ambacht€ 850,-
Papendrecht€ 900,-
Sliedrecht€ 1.300,-
Zwijndrecht€ 900,-

Overzicht per gemeente - 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM)


GemeenteEnergietoeslag 2023
Alblasserdam€ 645,-
Dordrecht-
Hardinxveld-Giessendam-
Hendrik-Ido-Ambacht-
Papendrecht-
Sliedrecht-
Zwijndrecht€ 450,-


6. Waarom verschillen de bedragen van de Energietoeslag 2023 per gemeente?

Gemeenten maken lokale beleidskeuzes. In de afgelopen periode zijn daardoor verschillen ontstaan in de hoogte van bedragen van de energietoeslag. Zagen we bij de Energietoeslag 2022 nog dat gemeenten voor dezelfde bedragen kozen, is dat voor de Energietoeslag 2023 anders. Een aantal gemeenten heeft gekozen voor een nabetaling van de Energietoeslag 2022, waardoor de bedragen van de Energietoeslag 2023 lager liggen bij andere gemeenten. Gemeente Sliedrecht bijvoorbeeld heeft geen nabetaling gedaan en keert daarom € 1.300,- uit.

7. Waarom krijgen bepaalde groepen inwoners in de ene gemeente wel de energietoeslag en in andere gemeenten niet?

Ook dit heeft met lokale beleidskeuzes te maken. Gemeenten Alblasserdam en Zwijndrecht kiezen ervoor om niet alleen aan de inwoners met een inkomen dat minder is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) de Energietoeslag 2023 uit te keren. Ook de inwoners met een inkomen dat minder is dan 130% van het WSM ontvangen in die twee gemeenten de Energietoeslag 2023. De bedragen voor deze groep inwoners zijn wel lager.

8. Extra nabetaling Energietoeslag 2022

Gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Zwijndrecht hebben besloten in april 2023 een aanvulling op de energietoeslag van 2022 uit te keren (nabetaling). Gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht hebben besloten dit in juni 2023 te doen. In aanmerking kwamen de inwoners die de Energietoeslag 2022 ontvingen, omdat hun inkomen lager was dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). 

In Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam is gekozen voor een nabetaling ter hoogte van € 300,- en in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht voor € 400,- voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). De inwoners van Zwijndrecht, met een inkomen tussen 120% en 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM), ontvingen € 200,-. De bedragen zijn automatisch overgemaakt aan degenen die hier recht op hebben. Zij zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.


9. Voor wie is de Energietoeslag 2023? En kom ik aanmerking?

De Energietoeslag 2023 wordt uitgekeerd aan inwoners van de Drechtsteden met een laag inkomen en laag vermogen. Denk aan inwoners met een bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook aan werkenden of zelfstandigen waarvan het inkomen minder is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Met uitzondering van gemeenten Alblasserdam en Zwijndrecht. In die gemeenten geldt een inkomen lager dan 130% van het WSM.


De Energietoeslag 2023 is niet voor bedrijven.


Daarnaast zijn uitgesloten van een uitkering van de Energietoeslag 2023 degenen die, in de periode 1 januari 2023 tot 1 oktober (gemeente Dordrecht) of tot 1 november (overige zes gemeenten in de Drechtsteden):


a. niet woonachtig zijn in een van de gemeenten in de Drechtsteden;

b. jonger zijn dan 21 jaar;

c. in een inrichting verblijven en de inrichting voorziet in de energiekosten;

d. in detentie verblijven; 

e. dak- of thuisloos zijn;

f. in aanmerking komen voor studiefinanciering op grond van artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

10. Wat houdt een vermogenstoets in?

De vermogenstoets betekent dat u over niet te veel vermogen mag beschikken om voor de Energietoeslag 2023 in aanmerking te komen. Heeft u bijvoorbeeld een laag inkomen, maar veel spaargeld? Dan kan het zijn dat uw aanvraag voor de Energietoeslag 2023 wordt afgewezen. De vermogenstoets maakt onderdeel uit van de aanvraag voor de Energietoeslag 2023.

De vermogenstoets houdt in dat uw saldo op betaal- en spaarrekening niet hoger mag zijn dan onderstaande bedragen. Hierbij wordt niet naar het vermogen in woningen of voertuigen gekeken:


GezinssamenstellingBedragen
Alleenstaande€ 7.605,-
Alleenstaande ouder€ 15.210,-
Gehuwden€ 15.210,-

11. Is de Energietoeslag 2023 een gift?

Ja, het is een gift. Dat betekent dat u het niet hoeft terug te betalen.

12. Ik heb een bijstandsuitkering, hoe vraag ik de Energietoeslag 2023 aan?

U hoeft de Energietoeslag niet aan te vragen. U ontvangt de vergoeding automatisch. Wanneer dit zover is, krijgt u bericht van ons. Zie hiervoor ook de informatie onder '2. Krijg ik de Energietoeslag 2023 automatisch uitgekeerd?'

13. Ik heb een bijstandsuitkering en ontvang een gift voor de hoog oplopende energierekening. Wordt mijn bijstand hierdoor gekort?

Giften en vergoedingen bedoeld voor het algemene levensonderhoud worden in principe verrekend met de bijstand. Gelet op de uitzonderlijke stijging van de energiekosten en de noodsituaties die hierdoor veroorzaakt kunnen worden, kan de Sociale Dienst Drechtsteden echter besluiten om een uitzondering te maken indien een gift wordt ontvangen voor de hoge energierekening. 


Wanneer u een gift ontvangt van een persoon, dient u hiervan melding te maken bij de Sociale Dienst Drechtsteden. De Sociale Dienst Drechtsteden kijkt vervolgens naar uw situatie en beoordeelt of de gift vrijgelaten kan worden. Giften ontvangen van officiële goede doelen worden altijd volledig vrijgelaten en hoeven niet gemeld te worden bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Neem bij twijfel contact op met de Sociale Dienst Drechtsteden.

14. Ik ontvang AOW. Kom ik in aanmerking voor de Energietoeslag 2023?

Als uw totale inkomen (AOW en eventueel aanvullend pensioen) lager is dan 120% (geldt voor inwoners van de gemeenten Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Sliedrecht) of 130% (geldt voor inwoners van de gemeenten Alblasserdam en Zwijndrecht) van het wettelijk sociaal minimum (WSM) dan komt u in aanmerking voor de Energietoeslag 2023. Let op. Er kan sprake zijn van een vermogenstoets. Zie hiervoor ook de informatie onder '10. Wat houdt een vermogenstoets in?'


Als u in de periode van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023 (dit geldt voor inwoners van gemeente Dordrecht) of tot 1 november 2023 (dit geldt voor inwoners van gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) een AIO-aanvulling heeft ontvangen bij uw AOW, dan heeft u automatisch de energietoeslag op 8 december 2023 ontvangen. 

15. Ik ben zzp'er/zelfstandig ondernemer. Kom ik in aanmerking voor de Energietoeslag 2023?

Ja. Als uw inkomen lager is dan 120% (geldt voor inwoners van de gemeenten Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Sliedrecht) of 130% (geldt voor inwoners van de gemeenten Alblasserdam en Zwijndrecht) van het wettelijk sociaal minimum (WSM) dan komt u in aanmerking voor de Energietoeslag 2023. Als u in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2023 (dit geldt voor inwoners van gemeente Dordrecht) of tot 1 november 2023 (dit geldt voor inwoners van gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) een uitkering op grond van het Bbz 2004 heeft ontvangen, krijgt u automatisch de energietoeslag op 16 december 2023. 

16. Ik ben student. Heb ik recht op de Energietoeslag 2023?

Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Voor uitwonende studenten wordt namelijk de basisbeurs in het studiejaar 2023-2024 verhoogd. Daarnaast ontvangen uitwonende studenten een eenmalige energievergoeding van DUO. Dit is € 400. Dit bedrag wordt in januari 2024 uitbetaald door DUO aan:


• Studenten die op 1 oktober 2023 een beurs voor uitwonenden én een aanvullende beurs ontvangen.

• Studenten die op 1 oktober 2023 geen recht meer hebben op een prestatiebeurs (basisbeurs en aanvullende beurs), maar in de laatste maand van hun prestatiebeurs nog wel een aanvullende beurs hadden. Ook moeten zij in de maand oktober 2023 een lening hebben bij DUO.

17. Vragen over de Energietoeslag 2023 en/of ondersteuning bij het invullen van het aanvraagformulier

Voor vragen over de Energietoeslag 2023 en/of ondersteuning bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met (het wijkteam in) uw gemeente of met de klantenservice van de sociale dienst via telefoonnummer 078 770 8910. 

18. Komt er voor 2024 ook een energietoeslag?

Nee. De Energietoeslag 2023 kon tot en met 31 maart 2024 aangevraagd worden.

20. Tips om energie te besparen

Op de website van het Regionaal Energieloket worden diverse algemene tips gegeven om energie te besparen. U vindt op deze website onder andere ook een E-book, met daarin 50 energiebespaartips. Voor inwoners van de Drechtsteden die een huurwoning hebben is een aparte webpagina beschikbaar met informatie over energiezuinige huurwoningen. Daarnaast biedt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informatie aan, zoals PDF-bestandenergiebespaartips, PDF-bestandhulp bij geldzorgen en een PDF-bestandoverzicht van veelgestelde vragen

21. Let op oplichters

Wij waarschuwen u voor oplichters, nepberichten en nepwebsites over de energietoeslag. Zij proberen via een nepbericht u een aanvraag te laten doen voor de energietoeslag. U kunt uw energietoeslag alleen bij de Sociale Dienst Drechtsteden aanvragen. 

22. Ik ben verhuisd (binnen de Drechtsteden). Ontvang ik de Energietoeslag 2023?

Ja. Als u verhuist van de ene gemeente binnen de Drechtsteden naar de andere gemeente in de Drechtsteden, dan ontvangt u de Energietoeslag 2023. Verhuist u bijvoorbeeld van Dordrecht naar Zwijndrecht, dan heeft u recht op de Energietoeslag 2023. Let op. De uitkering is gebaseerd op de gemeente waar u bij de uitkering van het eerste gedeelte woonachtig was. Oftewel, als u bij de uitkering in december 2023 in Dordrecht woonde en in 2024 bent verhuisd naar Zwijndrecht, dan ontvangt u in april de uitkering die gemeente Dordrecht heeft bepaald. In dit voorbeeld ontving u in december 2023 € 410,- en in april ontvangt u € 490,-.