Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Foto stopcontact


Dopłata do energii dla gospodarstw domowych w Drechtsteden 2022

Od kwietnia 2022 r. mieszkańcy regionu Drechtsteden mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowej dopłaty do kosztów energii elektrycznej. Wnioski można składać do 31 grudnia 2022 r.


Dla kogo przeznaczona jest dopłata?

Jednorazowa dopłata do energii jest przyznawana mieszkańcom regionu Drechtsteden, których dochód jest niższy niż 130% ustawowego minimum socjalnego (WSM). Chce Pan(i) sprawdzić, ile wynosi ustawowe minimum socjalne? Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową. Dopłata nie przysługuje przedsiębiorstwom.

Dopłata do energii dla gospodarstw domowych w Drechtsteden 2022

Czym jest dopłata do energii?

Ceny energii rosną. Dlatego też państwo przeznacza środki na przyznanie w roku 2022 dopłat dla tych gospodarstw domowych, których dochód jest równy minimum socjalnemu lub nieco go przekracza, by pomóc obywatelom opłacić rachunki za energię. To świadczenie określane jest także mianem dopłaty do energii. Służba Socjalna Drechtsteden realizuje wypłatę tego świadczenia w imieniu siedmiu gmin z regionu Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht i Zwijndrecht).

Dla kogo przeznaczona jest dopłata do energii za rok 2022?

Dopłata do energii jest przyznawana mieszkańcom regionu Drechtsteden, których dochód jest niższy niż 130% ustawowego minimum socjalnego (WSM). Chce Pan(i) sprawdzić, ile wynosi ustawowe minimum socjalne? Proszę zajrzeć na stronę 6 niniejszej broszury lub na naszą stronę internetową. Dopłata nie przysługuje przedsiębiorstwom.

Kiedy mój dochód jest niższy niż 120% minimum socjalnego?


Sytuacja życiowa

Maksymalny dochód miesięczny bez dodatkiem urlopowym

Maksymalny dochód miesięczny z dodatkiem urlopowym

Osoba samodzielna w wieku od 21 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego €1,363.05        €1,434.79 
Samodzielny rodzic w wieku od 21 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego€1,363.05€1,434.79
Osoba w związku małżeńskim lub partnerskim w wieku od 21 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego€1,947.21€2,049.70
Osoba samodzielna na emeryturze€1,516.96
€1,596.80
Osoba w związku małżeńskim lub partnerskim na emeryturze€2,060.21€2,168.64

Ważne: Kwoty podane na niniejszej stronie są kwotami netto i obowiązują od 31 grudnia 2022 r.

Kiedy mój dochód jest niższy niż 130% minimum socjalnego?


Sytuacja życiowa

Maksymalny dochód miesięczny bez dodatkiem urlopowym

Maksymalny dochód miesięczny z dodatkiem urlopowym

Osoba samodzielna w wieku od 21 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego€1,476.64€1,554.36
Samodzielny rodzic w wieku od 21 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego€1,476.64€1,554.36
Osoba w związku małżeńskim lub partnerskim w wieku od 21 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego€2,109.48€2,220.50
Osoba samodzielna na emeryturze€1,643.38€1,729.87
Osoba w związku małżeńskim lub partnerskim na emeryturze€2,231.89
€2,349.36

Ważne: Kwoty podane na niniejszej stronie są kwotami netto i obowiązują 0d 31 grudnia 2022 r.

Ile wynosi dopłata do energii?

Wysokość dopłaty jest zależna od wysokości dochodów. W przypadku dochodu wynoszącego do 120% ustawowego minimum socjalnego dopłata wynosi 1300,- EUR. Przy dochodzie wynoszącym od 120 do 130% ustawowego minimum socjalnego przysługuje jednorazowa dopłata w wysokości 600 EUR. Oprócz tej jednorazowej dopłaty określona grupa mieszkańców otrzyma również dodatkową dopłatę wynoszącą 300,- lub 500,- EUR. Zależy to od gminy, w której mieszka dana osoba.

Podniesienie dopłaty do energii dla mieszkańców o dochodzie pomiędzy 120 a 130% minimum socjalnego

Postanowiono zwiększyć kwotę dopłaty, która jest wypłacana/zostanie wypłacona mieszkańcom o dochodzie pomiędzy 120 a 130% ustawowego wynagrodzenia minimalnego, wynoszącej obecnie 600,- EUR. Kwota dopłaty różni się w zależności od gminy. Zostanie ona automatycznie wypłacona 5 grudnia 2022 r. Osobom, które złożą pierwszy wniosek po 5 grudnia 2022 r. i które są uprawnione do otrzymania jednorazowej dopłaty do energii w wysokości 600,- EUR, zostanie ona wypłacona jednorazowo.

Ile wynosi jednorazowa dopłata do energii dla mieszkańców o dochodzie pomiędzy 120 a 130% minimum socjalnego?

Alblasserdam300,- EUR (łącznie zatem 900,- EUR)
Dordrecht300,- EUR (łącznie zatem 900,- EUR)
Hardinxveld-Giessendam300,- EUR (łącznie zatem 900,- EUR)
Hendrik-Ido-Ambacht300,- EUR (łącznie zatem 900,- EUR)
Papendrecht500,- EUR (łącznie zatem 1100,- EUR)
Sliedrecht 300,- EUR (łącznie zatem 900,- EUR)
Zwijndrecht 500,- EUR (łącznie zatem 1100,- EUR)

Dlaczego kwoty dopłat różnią się w poszczególnych gminach?

Każda gmina w Drechtsteden może samodzielnie zadecydować o wysokości dodatkowej dopłaty do energii. 

Czy w celu podniesienia dopłaty do energii muszę złożyć wniosek?

Nie. Mieszkańcy Drechtsteden, którym przysługuje jednorazowa dopłata do energii, otrzymają automatyczną wypłatę podniesionej kwoty. Zostaną o tym poinformowani na piśmie.

Czy jest do darowizna?

Tak, to jest darowizna. Oznacza to, że nie musi Pan(i) zwracać tej kwoty.

Otrzymuję emeryturę. Czy mogę ubiegać się o jednorazową dopłatę do energii?

Tak. Jeżeli Pana(-i) dochód jest niższy niż 130% ustawowego minimum socjalnego, przysługuje Panu(-i) dopłata do energii. Jeżeli na dzień 1 kwietnia 2022 r. otrzymywał(a) Pan(i) dopłatę do emerytury (AIO) dla osób starszych, dopłatę do energii otrzyma Pan(i) automatycznie. Nie musi Pan(i) składać wniosku. Proszę sprawdzić także informacje przedstawione w punkcie 7. Co oznacza wypłata ‘z urzędu’?

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Jeżeli nie otrzymuje Pan(i) zasiłku pomocowego, należy przedłożyć następujące dokumenty (ich kopie):


1. kopia dokumentu tożsamości wnioskodawcy i ewentualnego(-ej) partnera(-rki);

2. kopia karty bankowej (do weryfikacji numeru rachunku);

3. wyszczególnienie ostatniego dochodu (np. pasek wypłaty) wnioskodawcy i ewentualnego(-ej) partnera(-rki).


Co oznacza wypłata ‘z urzędu’?

Wypłata ‘z urzędu’ to wypłata automatyczna. Dużej liczbie mieszkańców regionu Drechtsteden świadczenie to wypłacono automatycznie.

Od 5 kwietnia 2022 r. przysługuje mi zasiłek pomocowy. Czy w takim razie otrzymam automatycznie dopłatę do energii (z urzędu)?

Nie. Termin końcowy dla automatycznej wypłaty dopłaty do energii (z urzędu) to 1 kwietnia 2022 r. Jeżeli po upływie tej daty przysługuje Panu(-i) zasiłek pomocowy, prosimy o złożenie wniosku w formie elektronicznej/pisemnej.

Czy przy przyznawaniu dopłaty do energii brana jest także pod uwagę nadwartość mieszkania (w stosunku do majątku)?

Nie, majątek nie będzie brany pod uwagę. Wartość majątku nie jest w tym przypadku weryfikowana.


Otrzymuję emeryturę, zasiłek WAJONG, rentę rodzinną lub zasiłek od UWV.

Jeżeli otrzymuje Pan(i) emeryturę (AOW), zasiłek dla młodych osób niezdolnych do pracy (WAJONG), rentę rodzinną (ANW) lub świadczenie z UWV [Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych], nie musi Pan(i) przedstawiać żadnych dokumentów potwierdzających dochód.

Otrzymuję zasiłek pomocowy oraz darowiznę z tytułu wzrostu cen energii. Czy mój zasiłek zostanie z tego powodu obniżony?

Jeżeli otrzyma Pan(i) darowiznę od państwowej instytucji pomocowej lub Służby Socjalnej Drechtsteden, nie zostanie ona odliczona od Pana(-i) świadczenia. W przypadku otrzymania darowizny od osoby musi ją Pan(i) zgłosić Służbie Socjalnej Drechtsteden. W razie wątpliwości proszę skontaktować się ze Służbą Socjalną Drechtsteden.

Czy alimenty uznawane są za dochód przy wnioskowaniu o dopłatę do energii?

Tak, alimenty stanowią dochód. Za dochód uznaje się:

przychody z tytułu wykonywanej pracy lub z nią związane (wynagrodzenie, świadczenia);

emeryturę (AOW);

emeryturę zgromadzoną za pośrednictwem pracodawcy oraz wypłaty z tytułu programu renty dożywotniej; miesięcznie w roku 2022 wnioskodawca może odliczyć z tego tytułu 21,50 EUR jako osoba samodzielna lub 43 EUR jako osoba współprowadząca gospodarstwo domowe;

przychody z tytułu Budżetu Osobistego (PGB), o ile jest on wypłacany jako świadczenie za opiekę, którą sprawuje sam wnioskodawca;

przychody z tytułu wynajmu/podnajęcia lub wynajmu z utrzymaniem;

alimenty dla partnera lub dzieci;

darowizny okresowe, jeżeli nie podlegają zwolnieniu;

przychody z tytułu majątku, jak np. odsetki czy dywidendy;

świadczenie z tytułu Ustawy o rencie rodzinnej (ANW);

świadczenie postojowe w oparciu o Ustawę o świadczeniach emerytalnych dla osób sprawujących funkcje państwowe (Appa).

dofinansowanie do studiów (WSF).

Jestem osobą samozatrudnioną/ prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Czy mogę ubiegać się o jednorazową dopłatę do energii?

Tak. Jeżeli Pana(-i) dochód jest niż niż 130% ustawowego minimum socjalnego, przysługuje Panu(-i) dopłata do energii. Jeżeli na dzień 1 kwietnia 2022 r. otrzymuje Pan(i) zasiłek dla osób prowadzących jednorazową działalność gospodarczą (Bbz 2004), dopłatę otrzyma Pan(i) automatycznie. Proszę sprawdzić także informacje przedstawione w punkcie 7 „Co oznacza wypłata ‘z urzędu’?”.

Jak działa składanie wniosku o dopłatę do energii w połączeniu z oceną dochodów, wskaźnikami rocznymi itp.?

1. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które otrzymują zasiłek na poczet kosztów utrzymania (Bbz 2004), obowiązuje zasada, iż ostateczny dochód (roczny) zostanie określony dopiero po zakończeniu roku księgowego. Dlatego też można dopiero po zakończeniu roku stwierdzić, czy dochód przedsiębiorcy nie przekracza progu dochodowego obowiązującego w odniesieniu do dopłaty do energii.

2. Przedsiębiorcy otrzymującemu zasiłek na poczet kosztów utrzymania [Bbz 2004] dopłata do energii może zostać przyznana z urzędu. Po zakończeniu roku księgowego sprawdzone zostanie, czy świadczenie to faktycznie mu przysługiwało.

Mam problemy finansowe z powodu rosnących cen energii elektrycznej. Co jeszcze mogę zrobić?

Proszę zajrzeć na stronę www.socialedienstdrechtsteden.nl/energiekosten lub skontaktować się ze Służbą Socjalną Drechtsteden. Na stronie internetowej Regionalnego Urzędu ds. Energii pojawiają się różnego rodzaju wskazówki ogólne na temat tego, jak oszczędzać energię. Można tam znaleźć m.in. e-book zawierający 50 porad w tym zakresie. Dla mieszkańców regionu Drechtsteden mieszkających w wynajmowanych mieszkaniach dostępna jest osobna strona internetowa z informacjami na temat oszczędzania energii w mieszkaniach na wynajem.

Czy ma Pan(i) jeszcze pytania?

Czy ma Pan(i) jeszcze pytania na temat dopłaty do energii? Prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta:

numer telefonu: 078 - 770 89 10

adres e-mail: energietoeslag@drechtsteden.nl.

wizyta osobista przy Spuiboulevard w Dordrechcie lub w jednym z naszych punktów lokalnych:


Hardinxveld-Giessendam

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 

Godziny otwarcia:

wtorek: 9.00 - 12.00 

środa: 13.00 - 16.00


Sliedrecht

Bonkelaarhuis, Bonkelaarplein 7 

Godziny otwarcia:

poniedziałek i środa: 9.00 - 13.00 

czwartek: 13.00 - 17.00


Papendrecht

Sterk Papendrecht, Veerweg 127 

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 13.00 - 17.00 

czwartek 08.30 - 17.00


Let op! Door een storing is onze klantenservice tijdelijk niet bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. We informeren u als er een oplossing is. Onze excuses voor het ongemak.