Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Nieuwe ontvangstruimte

Home Privacyverklaring Sociale Dienst Drechtsteden

Privacy

Bij de Sociale Dienst Drechtsteden hechten wij veel waarde aan uw privacy. Hieronder vindt u onze privacyverklaring en de spelregels als het gaat om het maken van geluidsopnamen.

Privacyverklaring Sociale Dienst Drechtsteden

Als Sociale Dienst Drechtsteden voeren wij een groot aantal wettelijke taken uit. Hieronder valt bijvoorbeeld de uitvoering van de Participatiewet, de Wet maatschappelijk ondersteuning en de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hiervoor kunnen we uw persoonsgegevens verwerken.

Onder verwerken vallen onder andere de volgende handelingen: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Wij hebben een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is verder vastgelegd in het PDF-bestandPrivacybeleid Drechtsteden. In dit beleid zijn de algemene eisen vastgelegd. In de privacyverklaring hieronder leggen wij de specifieke situatie bij de Sociale Dienst Drechtsteden uit.


Wat zijn persoonsgegevens?

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt om een wettelijke taak uit te voeren. Soms ontbreekt voor verwerking van uw persoonsgegevens een wettelijke taak en is uw toestemming nodig. Er wordt dan duidelijk uitgelegd waarvoor en waarom er toestemming nodig is.

Daarnaast zijn er nog 4 mogelijkheden of grondslagen op grond waarvan wij uw gegevens ook kunnen verwerken. Dit zijn:
 • Op grond van een overeenkomst;
 • In verband met vitaal belang;
 • In verband met een publiekrechtelijke taak of algemeen belang;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u een uitgebreide uitleg hierover.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken als u bijvoorbeeld een aanvraag doet voor een uitkering of een voorziening:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Emailadres(sen)
 • Burgerlijke staat
 • Kenteken

Naast gewone persoonsgegevens bestaan er ook bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens vragen en verwerken wij alleen van u als deze gegevens nodig zijn om onze wettelijke taken uit te voeren of als er een andere grondslag is. De volgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
 • Inkomensgegevens
 • Nationaliteit / etnische afkomst
 • Strafrechtelijk verleden
 • Vermogensgegevens
 • Medische gegevens
 • BSN
 • Bank-/betaalgegevens

Uw inkomensgegevens hebben wij bijvoorbeeld nodig als u een uitkering van ons ontvangt en parttime werkt. In dat geval hebben wij de inkomsten van uw werk nodig, omdat wij deze met uw uitkering moeten verrekenen. Vaak hebben wij ook gegevens over uw nationaliteit nodig, omdat we dit moeten meenemen bij de vraag of u recht hebt op een voorziening of uitkering.

Wij vragen nooit om de volgende bijzondere persoonsgegevens:
 • Godsdienst of gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Politieke voorkeur of gegevens waaruit uw politieke opvattingen blijken
 • Genetische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksuele gerichtheid of seksuele gedrag
 • Biometrische gegevens om iemand te identificeren. Biometrische gegevens zijn gegevens waarmee het mogelijk is om de identiteit van een persoon vast te stellen met behulp van unieke onderdelen van het lichaam zoals bijvoorbeeld een scan van de iris van het oog of een vingerafdruk.


Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

We willen graag het contact met u zo eenvoudig, transparant en vlot mogelijk laten verlopen. Natuurlijk gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn, volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). De BIG is opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid.

Vertrouwelijk

Binnen onze organisatie zijn wij allemaal verantwoordelijk voor zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Bij de Drechtsteden is iemand aangesteld die verantwoordelijk is voor een goede naleving van de privacywetgeving. Dit heet een Functionaris Gegevensbescherming. Deze persoon controleert of wij aan de privacywetgeving voldoen en geeft advies over privacyvraagstukken.

Wij houden verder een activiteitenregister bij. Hierin is vastgelegd:
 • Wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
 • Wat het doel is van de gegevensverwerking;
 • Wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
 • De eventuele verstrekking van persoonsgegevens aan derden;
 • De bewaar- en vernietigingstermijnen;
 • De getroffen beveiligingsmaatregelen.


Intern en extern gebruik van uw gegevens

Voor een aantal van onze taken werken wij samen met andere organisaties. Denk aan de inzet van zorgaanbieders bij de Wmo, de samenwerking met de rechtbank, de samenwerking met andere partners en wijkteams in uw gemeente.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de wettelijke taken die wij uitvoeren, als u toestemming heeft gegeven of als 1 van de eerder genoemde 4 grondslagen van toepassing is. Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of geheel te laten verwijderen. U hebt onder bepaalde voorwaarden ook recht op beperking van de verwerking van de gegevens. En er zijn situaties waarin u recht hebt op een menselijk oordeel, als er besluiten worden genomen die volledig geautomatiseerd gaan. De Sociale Dienst Drechtsteden neemt op dit moment geen besluiten die volledige automatisch, zonder tussenkomst van een medewerker gaan, met uitzonderingen van de digitale aanvragen voor Persoonlijk Minima Budget en rechtsbijstand onder de bijzonder bijstand door bestaande klanten. En tot slot kunt u in bezwaar gaan tegen de gegevensverwerking. Voor uitgebreide informatie over uw rechten, kunt u ook kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen echt van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Het verwijderen van gegevens is niet altijd mogelijk. Wij hebben onder andere te maken met wettelijke bewaartermijnen. Alleen wanneer er geen wettelijke noodzaak meer is voor het bijhouden van uw gegevens, kunnen deze verwijderd worden.


Als het niet gaat zoals het hoort

Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat wij daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen wanneer dat nodig is de betrokken personen informeren.

Mochten uw gegevens betrokken zijn bij een datalek, dan:
 • Informeren we u dat dit is gebeurd en welke informatie is gelekt;
 • Vertellen we welke maatregelen wij hebben getroffen om schade te voorkomen en welke maatregelen u zelf kunt treffen;
 • Documenteren we alle relevante informatie, zodat we u kunnen helpen mocht u door het datalek schade ondervinden;
 • Doen wij een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens als dit nodig blijkt. Deze melding heeft veelal geen gevolgen voor u. Ook daar informeren wij u over.


Bezoek aan de website

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt.

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Cookies kunnen door ons worden geplaatst en uitgelezen. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt. Ook kunnen wij hiermee onze website verder verbeteren. Cookies worden alleen opgeslagen in de webbrowser en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld email-of woonadres) kunnen dus niet achterhaald worden omdat cookies alleen de computer herkennen en niet de gebruiker.

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u surft met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Uw IP adres wordt verder niet geregistreerd.

Welke cookies zijn er? 

Er is een onderscheid tussen verschillende soorten cookies:
 • Functionele cookies: deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt
 • Analytische cookies: deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt.
 • Tracking cookies: dit zijn cookies die uw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij aan de hand van uw surfgedrag op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.
 • Social media plug-in cookies: social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het kan dan wel zo zijn dat de website minder goed functioneert. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.  Als u onze website voor het eerst bezoekt dan  krijgt u een melding of u de cookies wilt accepteren. Bezoekers kunnen op meer informatie klikken om zo een overzicht van de door ons gebruikte cookies te bekijken.

Vragen?

Neem dan contact op met onze klantenservice. Dat kan op de volgende manieren:

 • Telefonisch via 078 770 8910, op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen
  13.00 en 15.00 uur.
 • Via het vragenformulier op socialedienstdrechtsteden.nl/vragen.
 • Via MijnSDD, klik hiervoor op de rode knop 'MijnSDD' rechtsboven op deze pagina.

Als u gebruik wilt maken van 1 van uw rechten, zoals het inzien, corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens of het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, neem dan direct contact op met onze klantenservice. Binnen 5 dagen nemen wij dan contact met u op om u verder te informeren en indien nodig afspraken met elkaar te maken.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u ook een klacht of tip indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over toezicht of het privacybeleid?

Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy of het privacybeleid Drechtsteden dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming via de e-mail: FG@drechtsteden.nl.

Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.