Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info


Home Bijstand Welken rechten en plichten heb ik?

Welke rechten en plichten heb ik?

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan heeft u bepaalde rechten. Maar er zijn ook plichten waar u zich aan moet houden. Komt u die verplichtingen niet na? Dan kan de sociale dienst maatregelen nemen.


Wat zijn mijn rechten?

De sociale dienst ondersteunt u bij een zoveel mogelijk zelfstandig leven. Dit betekent dat u recht heeft op:
 • Hulp bij het zoeken naar een baan.
 • Een voorziening zoals een training of werkervaringsplaats om bepaalde vaardigheden aan te leren voor een toekomstige baan.
 • Een voorziening om op een goede manier deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk dagelijks leven.
 • Inkomensondersteuning dat u kunt aanvragen als u tijdelijk niet in staat bent om zelf de uitgaven voor levensonderhoud te doen.
 • Hulp bij het oplossen van problematische schulden (u moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen).
 • Ondersteuning als u lichamelijke of geestelijke beperkingen heeft, met als doel zoveel mogelijk zelfstandig te worden. 


Wat kunt u van ons verwachten?

U kunt van ons verwachten dat wij:
 • U begeleiden bij het vinden van werk.
 • U op de juiste manier doorverwijzen naar andere instanties.
 • U goede voorlichting geven over de verlening van een uitkering.
 • U antwoord op uw vragen geven over een uitkering en/of andere regeling.
 • Uw aanvraag binnen  8 weken behandelen.
 • Uw uitkering op tijd betalen.


Wat kan ik doen als de sociale dienst zijn plichten niet nakomt?

Vindt u dat de sociale dienst zijn plichten niet nakomt. Dan kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice om uitleg te krijgen. Bent u het na deze uitleg nog niet eens dan heeft u de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Er wordt dan beoordeeld of de beslissing is genomen zoals de regels aangeven. Vindt u dat u niet op de goede manier bent behandeld, is er de mogelijkheid om hierover een klacht in te dienen.

Wat zijn mijn plichten?

Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt, gelden voor u een aantal verplichtingen. Wanneer u zich hier niet aan houdt kunnen we uw bijstandsuitkering verlagen, beëindigen of u een boete opleggen.

Wat verwachten we van u?

 •  U moet de Sociale Dienst Drechtsteden alle informatie geven die van belang is voor het vaststellen van het recht op uitkering. Dit noemen we de inlichtingenplicht. Welke informatie u moet doorgeven vindt u terug op het wijzigingsformulier.
 • U moet zich houden aan bepaalde arbeidsverplichtingen, tenzij u hiervan bent vrijgesteld.
 • U moet meewerken aan uw re-integratie en u houden aan afspraken om zo snel mogelijk weer betaald werk te krijgen. Dit noemen we de re-integratieplicht.
 • U moet bereid zijn tot het verrichten van een tegenprestatie voor uw bijstandsuitkering wanneer de Sociale Dienst Drechtsteden hierom vraagt.
 • U moet zich correct gedragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden.
 • U moet meewerken wanneer daarom wordt verzocht. Dit houdt in dat wanneer de Sociale Dienst Drechtsteden u vraagt mee te werken aan een huisbezoek of een onderzoek om vast te stellen of u nog recht op bijstand heeft u hieraan meewerkt. Dit noemen we de medewerkingsverplichting. 
 • Wanneer de Sociale Dienst Drechtsteden hierom verzoekt moet u zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • U moet de Nederlandse taal voldoende beheersen. Dit noemen we de taaleis voor bijstandsgerechtigden.


Wat gebeurt er als ik mijn plichten niet nakom?

Wij leggen een sanctie op als u één of meer verplichtingen niet nakomt. Een sanctie is een tijdelijke verlaging van uw uitkering. In het algemeen verlagen we één maand uw uitkering. Is er sprake van een zeer ernstige situatie? Dan kan de verlaging van uw uitkering maximaal 3 maanden duren.