Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Mannen aan het werk bij afvalsorteerbedrijf

Home Overige informatie

Algemeen

U wilt meer informatie over de subsidieregeling praktijkleren, doorplaatsing, de participatiebonus, facturering en dergelijke? Dit soort informatie vindt u hier.

geen tekst

Subsidieregeling praktijkleren

Als u praktijkleerplaatsen biedt in het kader van mbo Entree (trede 4), komt u in aanmerking voor een subsidie van maximaal 2.700 euro per student/leerwerkplaats per studiejaar vanuit de Subsidieregeling praktijkleren. Dit is ter compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. U bent er zelf verantwoordelijk voor deze subsidie tijdig aan te vragen.

Doorplaatsing

Een deelnemer mag alleen doorgeplaatst worden naar een ander participatieproject, in samenspraak met de matchingsunit. Bij doorplaatsing naar een organisatie zonder beschikking als participatieproject vervalt de vergoeding van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Ik-doe-mee-premie voor deelnemers

Deelnemers ontvangen één keer per 12 maanden een Ik-doe-mee-premie van € 250,-. Met deze premie heeft u een sturingsinstrument op aanwezigheid van deelnemers. Dit omdat aan de Ik-doe-mee-premie voorwaarden verbonden zijn.

Facturering

Geen beschikking
Heeft u voor het betreffende kalenderjaar nog geen projectaanvraag ingediend of heeft u nog geen schriftelijk akkoord (beschikking) van de Sociale Dienst Drechtsteden gekregen op uw projectaanvraag? Dan kan er nog niet gefactureerd worden. Er kan alleen uitbetaald worden aan projecten met een beschikking. Zodra u een positieve beschikking ontvangt, kan dit over het kalenderjaar wel met terugwerkende kracht vergoed worden.

Schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PrO) en mbo Entree

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft met scholen in het speciaal onderwijs afspraken gemaakt over de vervolgstappen nadat jongeren het VSO, PrO en Entree-onderwijs verlaten.
Indien u rechtstreeks wordt benaderd door scholen of ouders, verzoeken wij u contact op te nemen met de Sociale Dienst Drechtsteden.

Uitstroomoverleg

Schoolverlaters die vanuit school niet doorstromen naar werk of een vervolgopleiding worden besproken in het uitstroomoverleg VSO, PrO en Entree. Hieraan nemen contactpersonen van de scholen, UWV en de Sociale Dienst Drechtsteden deel. Gezamenlijk wordt gekeken welke ondersteuning de jongere nodig heeft om hem/haar alsnog naar werk of een vervolgopleiding te begeleiden.

Ondersteuning door de Sociale Dienst Drechtsteden

Als blijkt dat de Sociale Dienst Drechtsteden de jongere de meest passende ondersteuning kan bieden, vindt een zogenaamde warme overdracht plaats. De contactpersonen van de Sociale Dienst Drechtsteden zorgen ervoor dat de jongere op de juiste manier wordt doorgeleid, zowel voor de benodigde ondersteuning als voor de aanvraag van een bijstandsuitkering.
De ondersteuning kan gericht zijn op het vinden van werk of een geschikte participatieplek. Indien werk (nog) geen optie is, kan een participatieplek op dat moment de meest passende voorziening zijn. De Sociale Dienst Drechtsteden verzorgt in dat geval de doorverwijzing naar de matchingsunit.

Verzekering participanten en werkgevers

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft voor u als werkgever de praktijkervaringsplek-polis (PEP) afgesloten bij Centraal beheer Achmea. Dit betekent dat u als werkgever samen met de participant de verzekerde bent. De verzekering bestaat uit een:

  • Ongevallenverzekering.
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.
  • Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen.

De Sociale Dienst Drechtsteden is de verzekeringnemer en betaalt de premie. Dit PDF-bestandschadeformulier vult u samen met een medewerker van de Sociale Dienst Drechtsteden in en verstuurt u naar Centraal beheer Achmea.