Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Nieuwe ontvangstruimte

Home Privacyverklaring Sociale Dienst Drechtsteden

Als Sociale Dienst Drechtsteden voeren wij een groot aantal wettelijke taken uit. Hieronder valt bijvoorbeeld de uitvoering van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijk Ondersteuning en de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hiervoor kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan.


De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is verder vastgelegd in PDF-bestandhet Privacybeleid Drechtsteden. In dit beleid zijn de algemene eisen vastgelegd. In deze privacyverklaring geven wij antwoord en informatie over de verwerking van persoonsgegevens binnen de Sociale Dienst Drechtsteden.


Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, uitwissen of vernietigen van gegevens.


Privacyverklaring Sociale Dienst Drechtsteden

Welke persoonsgegevens verwerkt de Sociale Dienst Drechtsteden?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Hieronder vindt u een overzicht van de gewone persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken als u bijvoorbeeld een aanvraag doet voor een uitkering of een voorziening:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Emailadres(sen)
 • Burgerlijke staat
 • Kenteken

Naast gewone persoonsgegevens bestaan er ook bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens vragen en verwerken wij alleen van u als deze gegevens nodig zijn om onze wettelijke taken uit te voeren of als er een andere grondslag is. De volgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Inkomensgegevens
 • Nationaliteit / etnische afkomst
 • Strafrechtelijk verleden
 • Vermogensgegevens
 • Medische gegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Bank-/betaalgegevens

Uw inkomensgegevens hebben wij bijvoorbeeld nodig als u een uitkering van ons ontvangt en parttime werkt. In dat geval hebben wij de inkomsten van uw werk nodig, omdat wij deze met uw uitkering moeten verrekenen. Vaak hebben wij ook gegevens over uw nationaliteit nodig, omdat we dit moeten meenemen bij de vraag of u recht hebt op een voorziening of uitkering.


Wij vragen nooit om de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Godsdienst of gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Politieke voorkeur of gegevens waaruit uw politieke opvattingen blijken
 • Genetische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksuele gerichtheid of seksuele gedrag
 • Biometrische gegevens om iemand te identificeren. Biometrische gegevens zijn gegevens waarmee het mogelijk is om de identiteit van een persoon vast te stellen met behulp van unieke onderdelen van het lichaam zoals bijvoorbeeld een scan van de iris van het oog of een vingerafdruk.

Op basis van welke grondslagen verwerkt de Sociale Dienst Drechtsteden uw persoonsgegevens?

Een grondslag is de basis die nodig is om persoonsgegevens te kunnen verwerken. De Sociale Dienst Drechtsteden verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van 1 van de 6 grondslagen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt om een wettelijke taak uit te voeren. Dit zijn onder andere de Participatiewet, de Wet Maatschappelijk Ondersteuning en de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook kunnen wij op basis van deze wetten rechtsmatigheidsonderzoeken en fraudeonderzoeken uitvoeren. Dat kan betekenen dat wij zonder u te informeren gegevens verwerken om te controleren of de steun die u ontvangt rechtmatig is. Wij doen dit alleen volgens de richtlijnen van de betreffende wetgeving en verwerken daarbij niet meer gegevens dan noodzakelijk.

 

Daarnaast zijn er nog vijf mogelijkheden of grondslagen op grond waarvan wij uw gegevens ook kunnen verwerken. Dit zijn:

 • Op grond van een overeenkomst;
 • In verband met vitaal belang;
 • In verband met een publiekrechtelijke taak of algemeen belang;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang.
 • Op grond van toestemming

In geval dat uw toestemming nodig is, zullen wij duidelijk uitleggen waarvoor, waarom en voor welke periode uw toestemming nodig is.


Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u een uitgebreide uitleg hierover.

Hoe zit het met ontvangen, gebruiken en delen van uw gegevens van derden?

Voor een aantal van onze taken werken wij samen met andere organisaties. Denk aan de inzet van zorgaanbieders bij de Wmo, de samenwerking met de rechtbank, de samenwerking met wijkteams en de samenwerking met uw gemeente.
Wij verstrekken uw gegevens aan derden, delen deze met derden of ontvangen deze van derden, uitsluitend op grond van een van de wettelijke taken die wij uitvoeren, als u toestemming heeft gegeven of als 1 van de eerder genoemde  grondslagen van toepassing is. Wij zullen nooit persoonsgegevens uitwisselen indien dit niet is toegestaan.


Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing binnen de gehele EU en daarmee zijn wij ook verplicht te voldoen aan de wetgeving die binnen de EU geldt.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

De Sociale Dienst Drechtsteden is in de meeste gevallen de juridische verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerkingen.


We willen graag het contact met u zo eenvoudig, transparant en vlot mogelijk laten verlopen. Natuurlijk gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn, volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid.


Binnen onze organisatie zijn wij allemaal verantwoordelijk voor zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Alleen medewerkers die het nodig hebben om hun taken uit te voeren mogen uw gegevens verwerken.


Bij de Drechtsteden is iemand aangesteld die verantwoordelijk is voor een goede naleving van de privacywetgeving. Dit heet een Functionaris Gegevensbescherming. Deze persoon controleert of wij aan de privacywetgeving voldoen en geeft advies over privacyvraagstukken.

Wij houden verder een activiteitenregister bij. Hierin is vastgelegd:

 • Wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
 • Wat het doel is van de gegevensverwerking;
 • Wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
 • De eventuele verstrekking van persoonsgegevens aan derden;
 • De bewaar- en vernietigingstermijnen;
 • De getroffen beveiligingsmaatregelen.
Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de diensten of zo lang de wettelijke termijn voorschrijft. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Wat zijn uw rechten?

In de meeste gevallen is de Sociale Dienst Drechtsteden verwerkersverantwoordelijke van uw gegevens. In dat geval heeft u de volgende rechten:


 • Het recht van inzage: u hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens aangepast moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

U kunt uitsluitend schriftelijk een verzoek bij ons neerleggen. U vindt de contactgegevens onder 'Vragen of contact?' . Wanneer wij uw verzoek ontvangen zullen wij binnen 1 maand antwoorden. Wij mogen u vragen uw verzoek verder te specificeren op bijvoorbeeld periode of voorziening. In uitzonderlijke gevallen mogen wij het reactietermijn verlengen naar 2 maanden. In een aantal gevallen mag de Sociale Dienst Drechtsteden uw verzoek (gedeeltelijk) weigeren. Zo is het verwijderen van gegevens niet altijd mogelijk. Wij hebben onder andere te maken met wettelijke bewaartermijnen. Alleen wanneer er geen wettelijke noodzaak meer is voor het bijhouden van uw gegevens, kunnen deze verwijderd worden.

 

Bij de Sociale Dienst Drechtsteden worden alleen besluiten van de digitale aanvragen voor Persoonlijk Minima Budget en rechtsbijstand onder de bijzonder bijstand door bestaande klanten, geautomatiseerd genomen.  U heeft bij deze situaties het recht om een menselijk oordeel aan te vragen. De Sociale Dienst Drechtsteden neemt op dit moment geen andere besluiten die volledige automatisch, zonder tussenkomst van een medewerker gaan. 


Toegang tot persoonsgegevens

U krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen echt van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Indien bijvoorbeeld uw partner ook een verzoek wilt doen worden deze als afzonderlijke verzoeken behandeld en dient dit ook zelfstandig te worden ingediend.


Voor uitgebreide informatie over uw rechten, kunt u ook kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Wat gebeurt er bij een datalek?

Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een document dat kwijtraakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat wij daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen wanneer dat nodig is de betrokken personen informeren.

Als uw gegevens betrokken zijn bij een datalek, dan:

 • Informeren we u dat dit is gebeurd en welke informatie is gelekt;
 • Vertellen we welke maatregelen wij hebben getroffen om schade te voorkomen en welke maatregelen u zelf kunt treffen;
 • Documenteren we alle relevante informatie, zodat we u kunnen helpen mocht u door het datalek schade ondervinden;
 • Doen wij een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens als dit nodig blijkt. Deze melding heeft veelal geen gevolgen voor u. Ook daar informeren wij u over.
Bij het vermoeden van een datalek kunt u direct contact opnemen via de contactgegevens bij 'vragen of contact? .

Wat gebeurt er op de website met uw persoonsgegevens?

Cookies
Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Cookies kunnen door ons worden geplaatst en uitgelezen. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt. Ook kunnen wij hiermee onze website verder verbeteren. Cookies worden alleen opgeslagen in de webbrowser en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld email- of woonadres) kunnen dus niet achterhaald worden omdat cookies alleen de computer herkennen en niet de gebruiker.


Er is een onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies - deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt
 • Analytische cookies - deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt.
 • Tracking cookies - dit zijn cookies die uw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij aan de hand van uw surfgedrag op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.
 • Social media plug-in cookies - social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het kan dan wel zo zijn dat de website minder goed functioneert. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.  Als u onze website voor het eerst bezoekt dan  krijgt u een melding of u de cookies wilt accepteren. Bezoekers kunnen op meer informatie klikken om zo een overzicht van de door ons gebruikte cookies te bekijken.


IP-adres

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u surft met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Uw IP adres wordt verder niet geregistreerd.

Vragen of contact?

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.


Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen kunt u contact opnemen met de privacy coördinator van de Sociale Dienst Drechtsteden via de email: privacySDD@drechtsteden.nl

 

Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy of het privacy beleid Drechtsteden dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming via de e-mail: FG@drechtsteden.nl.

Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.


Of neem contact op met onze klantenservice.


Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u ook een klacht of tip indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan: www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus