Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrief voor ketenpartners - maart 2017

In deze nieuwsbrief: Samen werken aan zelfstandigheid - Intakegesprekken schuldhulpverlening op locatie - Vergroten financiële zelfredzaamheid met startpunt geldzaken - Pilot beschermd thuis - Route B


Samen werken aan zelfstandigheid

Sociale Dienst Drechtsteden staat voor samen werken aan zelfstandigheid. Dat doen we door mensgericht, vernieuwend en samen te werken. Ontdek hoe we dit samen met onze partners in de praktijk brengen:


Pilot met opkopen schulden jongeren

De Sociale Dienst Drechtsteden start in 2017 een pilot waarbij ze de schulden opkoopt van twintig kwetsbare jongeren tussen 18 en 27 jaar. Hierdoor blijft er voor deze jongeren één overzichtelijke schuld over in de vorm van een saneringskrediet met maar één schuldeiser. De pilot vindt plaats op verzoek van de Drechtraad. De pilot duurt 3,5 jaar, na 1 jaar volgt een eerste evaluatie.

Voor jongeren zijn de mogelijkheden voor schuldsanering nu vaak beperkt omdat schuldeisers denken dat jongeren veel tijd nodig hebben om schulden af te betalen. Met het opkopen van de schulden wordt schuldsanering voor jongeren makkelijker gemaakt. Als de schulden te groot zijn, vindt gedeeltelijke schuldsanering plaats. Bij een schuldsanering onderhandelt de Sociale Dienst Drechtsteden met de schuldeisers over het afkoopbedrag van de vorderingen. Hierdoor zullen de jongeren geen last meer hebben van verdere incasso- en invorderingsmaatregelen. Binnen drie jaar zijn de jongeren schuldenvrij.
Naast hulp bij schulden begeleidt de Sociale Dienst Drechtsteden de jongeren ook bij het aanpakken van de achterliggende problematiek. De focus ligt daarbij op werk en scholing. Op die manier wordt de vicieuze cirkel van problemen doorbroken. De Sociale Dienst Drechtsteden werkt daarin nauw samen met scholen, de Dienst Gezondheid & Jeugd, sociale teams en andere hulpverleners.


Intakegespreken schuldhulpverlening op locatie

Vorig jaar is de Sociale Dienst Drechtsteden gestart met een proef, waarin intakegesprekken voor schuldhulpverlening werden afgenomen bij het Sociaal Wijkteam Wielwijk en Sociaal Team Dordrecht centrum. Dit is gedaan om de dienstverlening laagdrempeliger en dichter bij de inwoners aan te bieden.
De wijkteams komen veel in aanraking met inwoners die financiële problemen hebben. De mogelijkheid tot een intakegesprek voor Schuldhulpverlening in het gebouw van het wijkteam zorgt voor een vertrouwder gevoel bij de klant en een versterkte samenwerking tussen de schuldhulpverlener en de medewerker van het wijkteam.

In de loop van 2016 is de pilot uitgebreid naar alle wijkteams in de Drechtsteden gemeenten. De eerste evaluaties hebben plaatsgevonden. De intakegesprekken worden positief ervaren door de klanten, de medewerkers van de wijkteams en de Sociale Dienst Drechtsteden. Genoeg reden om deze samenwerking ook in 2017 voort te zetten en waar mogelijk uit te breiden. Naast de intakegesprekken in de wijken kunnen inwoners zich uiteraard ook zelfstandig blijven melden via onze klantenservice.


Vergroten financiële zelfredzaamheid met Startpunt geldzaken

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in overleg met de regiogemeenten besloten over te gaan tot de aanschaf van het Startpunt Geldzaken. Dit is een digitale tool die inwoners ondersteunt bij het op orde krijgen en houden van het inkomen en hun financiële planning. Het bestaat uit verschillende geldplannen, waarvan het geldplan "Kom uit de geldzorgen" voor onze doelgroep het meest relevant is. Het is geschikt voor inwoners van de Drechtsteden om inzicht te krijgen in hun financiële situatie en waar nodig inwoners te wijzen op instanties die hen kunnen helpen om hun financiële situatie te verbeteren.

Startpunt geldzaken kan ook behulpzaam zijn om in gemeenten werkzame lokale partijen (bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, sociaal raadslieden, sociale (wijk)teams en dorps-netwerken) te ondersteunen bij het op orde brengen en houden van het inkomen van hun minder zelfredzame inwoners. Omdat hulpvragers de hulpverleners toegang kunnen geven tot hun digitale dossier kan de tool een belangrijke bijdrage leveren aan een meer efficiënte en klantvriendelijke samenwerking in de regionale schuldhulpverleningsketen.

> Startpunt geldzaken

Pilot Beschermd thuis

In september 2016 is in de Drechtsteden de pilot Beschermd thuis gestart. Beschermd thuis is een nieuwe vorm van beschermd wonen waarbij mensen in hun eigen huis of woonomgeving wonen. Zij kunnen zo zelfstandig leven en meedoen in de samenleving. Begeleiders houden samen met familie, vrienden of buren een oogje in het zeil. En als het nodig is, krijgt de klant extra begeleiding of behandeling. Problemen kunnen zo vroeg worden gesignaleerd en er kan preventief hulp worden geboden.

Op dit moment zijn er 39 mensen toegelaten tot de pilot. Dit zijn mensen die op de wachtlijst Beschermd Wonen stonden en mensen die nu in een instelling voor Beschermd Wonen verblijven en een stap kunnen zetten naar beschermd thuis wonen. De pilot loopt t/m 31 december 2017 en wordt dan geëvalueerd.

Tijdens beschermd thuis wonen is het belangrijk de ondersteuning die nodig is zo dicht mogelijk bij de klant thuis te organiseren. Om dit mogelijk te maken zijn er vier kwartiermakers aangesteld. De kwartiermakers komen van MEE Drechtsteden. Zij weten welke lokale sociale voorzieningen er zijn en hoe ze de klant in de thuissituatie het beste kunnen ondersteunen. Ook denken de kwartiermakers mee hoe de organisaties die ondersteuning bieden het beste samen kunnen werken.


Route B: voor mensen die niet via de reguliere weg een uitkering aan kunnen vragen

Soms lopen mensen stuk op de reguliere aanvraagprocedure voor een bijstandsuitkering. In acute probleemsituaties is het uiteraard belangrijk dat deze mensen snel een uitkering krijgen. Speciaal voor deze situaties is Route B in het leven geroepen. Route B is een actief en kort maatwerktraject, waarmee door snel ingrijpen een stabiele (inkomens)situatie voor de klant wordt gerealiseerd.

Route B gaat altijd via een partnerorganisatie die de klant ondersteunt bij het aanvragen van de uitkering. Krijgt u te maken met een mogelijke Route B klant? Meldt dit dan via Route B@drechtsteden.nl. Eén van onze Route B-regisseurs neemt dan contact met u op.
Is de (inkomens)situatie van de Route B klant gestabiliseerd? Dan wordt, in overleg met de partnerorganisatie, de reguliere ondersteuning in gang gezet.

Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan: www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus