Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrief samenwerkingspartners / coronavirus

U ontvangt deze speciale nieuwsbrief omdat u als samenwerkingspartner met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) verbonden bent. We vinden het belangrijk om u te informeren over alle ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus.

xxxx


Wijziging dienstverlening SDD

Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan. De maatregelen zijn te vinden in het nieuwsbericht dat op onze website staat.

>Informatie rondom de dienstverlening van de SDD#SDDhelpt

We kunnen er niet omheen; het coronavirus raakt onze samenleving. Als SDD staan wij middenin die samenleving en raakt het onze dienstverlening. Juist in deze moeilijke tijd willen wij ons inzetten voor de inwoners die onze hulp goed kunnen gebruiken. Wij willen dat iedereen mee kan doen in de Drechtsteden. Maar dit kunnen we niet alleen. Hier hebben we uw hulp bij nodig! Er zijn inmiddels al een hoop mooie initiatieven ontstaan in de Drechtsteden waar mensen hun hulp aanbieden. Wij willen deze initiatieven verbinden aan de inwoners die dit goed kunnen gebruiken. Daarom hebben wij de Facebookgroep #SDDhelpt opgezet.


Speciale hulplijn #SDDhelpt

Inwoners kunnen nu ook contact opnemen met de speciale hulplijn van #SDDhelpt. Ze kunnen een praatje maken en aangeven of ze hulp nodig hebben. Wij kijken hoe we deze hulpvragen kunnen koppelen aan de vrijwilligersinitiatieven die zich hiervoor inzetten. Dit doen we samen met samenwerking met gemeenten en lokale vrijwilligersorganisaties. Momenteel benaderen medewerkers van de SDD telefonisch de eerste 4000 klanten.


De hulplijn van de SDD is bereikbaar via telefoonnummer 078 770 8935 op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur. Ook kan er contact worden opgenomen via de e-mail: sddhelpt@drechtsteden.nl.


Deel met uw cliënten en partners dat deze groep en hulplijn bestaat. U kunt hiervoor de berichtgeving van de verschillende (social media) kanalen van de Sociale Dienst Drechtsteden gebruiken om te delen: website - Facebook- LinkedIn - Twitter.


Laten we er samen voor zorgen dat niemand in de Drechtsteden er alleen voor staat!


Aanbieders sociale zorg krijgen financiële zekerheid tijdens coronacrisis

Sommige organisaties kunnen vanwege de coronacrisis niet meer al hun gecontracteerde zorg leveren. Wij blijven deze aanbieders betalen alsof zij die zorg nog wél leveren. Dit recente besluit geldt tot 1 juni 2020, een looptijd die kan veranderen op basis van nieuwe informatie van het RIVM.

> Ga naar onze website voor meer informatie over dit besluitTijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zzp'ers of (kleine) ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen is er financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Dit kan in de vorm van een directe inkomensondersteuning of in de vorm van een krediet voor bedrijfskapitaal. De regeling geldt van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. 


De inkomensondersteuning kan worden aangevraagd bij de Sociale Dienst Drechtsteden

> Ga naar onze website voor meer informatie over deze regeling en de digitale aanvraag


Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam die normaal gesproken belast is met de uitvoering van de regelingen voor zelfstandigen heeft ook al aanvragen voor inkomensondersteuning van ondernemers uit de Drechtsteden ontvangen. Alle aanvragen die vóór 23 maart 2020 zijn ingediend bij RBZ worden doorgestuurd naar de Sociale Dienst Drechtsteden. Op de website van RBZ wordt inmiddels naar de SDD verwezen.

Een lening voor bedrijfskapitaal kan worden aangevraagd bij het Regionaal Bureau voor Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam.
> Ga naar de website van RBZ voor meer informatie over de lening bedrijfskapitaal

 


Regelingen voor werkgevers

Naast bovenstaande regelingen is er voor werkgevers de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland respectievelijk de website van het UWV.


Op de website van Baanbrekend Drechtsteden is een nieuwsbericht geplaatst met onder andere voorgaande informatie. Daarnaast is een Q&A (vragen en antwoorden) opgenomen voor werkgevers.

> Ga naar de website van Baanbrekend DrechtstedenMeer inwoners afhankelijk van een uitkering

Sinds begin vorige week zien we een verhoging van het aantal aanvragen voor bijstand. Onze medewerkers handelen de intake nu zoveel als mogelijk telefonisch af. Het team Inkomensadvies beoordeelt vervolgens de aanvraag. Omdat het telefonisch afhandelen van aanvragen meer werkdruk geeft (mensen zijn soms moeilijk bereikbaar en gesprekken duren vanwege de bijzondere omstandigheden langer) is de personeelsbezetting tijdelijk verdubbeld en wordt het oplopen van doorlooptijden voorkomen.


Voedselbanken Drechtsteden

Op dit moment zijn alle voedselbanken nog operationeel en verwachten zij op dit moment nog verder te kunnen met het uitgeven van voedselpakketten. Wel ervaren zij problemen doordat het aantal vrijwilligers terugloopt en er problemen zijn in de aanvoer van voedsel. Er is veel contact met de voedselbanken in onze regio. En er is een noodregeling ontwikkeld voor het geval dat onze voedselbanken onverhoopt moeten sluiten. De Sociale Dienst Drechtsteden staat klaar om dan financiële ondersteuning te bieden. De gemeenten en voedselbanken zijn op de hoogte van deze mogelijkheden en mocht het nodig zijn kan er snel gehandeld worden. Zo borgen we dat onze voedselbanken door kunnen blijven werken in deze moeilijke tijden.Statushouders

Onder statushouders leven diverse vragen. Vragen die gaan over onze (gewijzigde) dienstverlening, over het wel of niet moeten betalen van de eigen bijdrage met het oog op de kinderopvang, over de inburgeringstermijn, over informatie over de coronacrisis etc. Deze groep mensen heeft soms nog wat moeite met de Nederlandse taal. Om hen zo goed mogelijk over de coronacrisis te informeren is een brief gestuurd met daarin de verwijzing naar de informatie in onder andere Turks, Arabisch, Tigrinya en Engels. Daarnaast is onderstaande interessant:

  • Wat betreft de (gewijzigde) dienstverlening van de SDD is in deze nieuwsbrief algemene informatie opgenomen. Daarin aandacht voor de bereikbaarheid.
  • De tijdelijke regelingen (Tozo, NOW, TOGS) kunnen ook gelden voor statushouders.
  • Statushouders komen in de praktijk vaak naar de SDD met vragen over hun uitkering. Echter, ze kunnen ook recht hebben op een WW-uitkering. Hiervoor kunnen ze bij UWV terecht.
  • De inburgeringstermijn voor alle inburgeringsplichtigen is met 2 maanden verlengd.  Meer informatie
  • De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of BSO kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.  Meer informatie
  • Op de website van de Rijksoverheid zijn communicatiemiddelen opgenomen met betrekking tot het coronavirus in vreemde talen.  Meer informatie
  • Om de grote groep anderstaligen in Nederland te helpen heeft TVcN (tolkenbureau) de persconferentie van 31 maart 2020 vertaald in vijf van de veel voorkomende vreemde talen in Nederland. Dit zijn Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya en Marokkaans-Arabisch.  Bekijk hier de video's

We willen vragen of de samenwerkingspartners die specifiek met de doelgroep statushouders te maken hebben bovenstaande informatie willen delen. Met het Team Statushouders binnen de Sociale Dienst Drechtsteden bekijken we welke informatie nodig is, en of deze informatie ook beschikbaar moet zijn in andere talen.dddd


Financiële problemen zoveel mogelijk voorkomen

Onze reguliere dienstverlening rondom schulden loopt gewoon door. Het is nu belangrijk om waar mogelijk te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Veel inwoners van de Drechtsteden hebben nu al, of zullen binnen niet al te lange termijn te maken gaan krijgen met een daling van het inkomen. Door tijdig (= nu!) voor te bereiden kunnen veel problemen worden voorkomen.


Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft vanwege de coronacrisis een speciale online editie van de Nibud Geldkrant uitgebracht: de Geldkrant-special Minder inkomen. Met de krant biedt het Nibud handvatten aan mensen die als gevolg van de corona-uitbraak met een (sterke) daling van hun inkomen hebben te maken. Deel het vooral met uw netwerk.

> Bekijk de Geldkrant - special
fff

Wij zijn nog steeds in contact met de zorgaanbieders. Aan hen is een dringende oproep gedaan om in te zetten op continuïteit van ondersteuning en waar dat verantwoord is voor de klant (en zijn/haar mantelzorgers) en de medewerkers. De afweging daartoe ligt bij de zorgaanbieder met het verzoek dit direct door te geven aan de Sociale Dienst Drechtsteden en om de vrijvallende personele capaciteit waar mogelijk op een andere manier ten behoeve van de doelgroep in te zetten. Wel zien we dat de geboden ondersteuning wordt afgeschaald of aangepast.


Klanten worden gevrijwaard van eigen bijdragen (abonnementstarief) indien in de betreffende periode geen ondersteuning is geleverd.


Huishoudelijke ondersteuning (HO)

We zien dat het lastiger wordt om deze voorziening in de komende periode overeind te houden. Het ziekteverzuim onder het personeel van de aanbieders neemt toe en er is een groeiend aantal cliënten dat besluit om tijdelijk van de ondersteuning af te zien. De zorgaanbieders houden contact met de cliënten om te kijken of ze niet in de problemen komen. Daarnaast draagt #SDDhelpt, zoals u ook in deze nieuwbrief kunt lezen, hier ook aan bij.


Individuele begeleiding (IB)

Fysiek contact beperken we tot het minimum. Deze vorm van begeleiding organiseren we intensief 'op afstand' via telefoon en beeldzorg. Aangezien we hier, vooral in de GGZ-doelgroep, zeker op termijn knelpunten voorzien werken we op dit moment aan de invulling van een noodvoorziening. Vanuit het Rijk is er geld beschikbaar voor een dergelijke noodregeling.

Dagbesteding is grotendeels gesloten

Dat dagbesteding grotendeels gesloten is wil niet zeggen dat cliënten aan hun lot worden overgelaten. Er zijn namelijk veel alternatieve invullingen in de vorm van persoonlijke contactmomenten, beeldzorg of voor de doelgroepen arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte werkpakketten voor thuis. De belasting die er door deze situatie wordt gelegd op mantelzorgers is als de huidige situatie lang duurt wel een aandachtspunt.

Hulpmiddelen

Passingen (het op maat maken van de voorziening voor de cliënt), leveringen en het oplossen van storingen lopen zoveel als mogelijk door. Passingen voor hulpmiddelen, waarbij veel fysiek contact is met de cliënt, worden waar mogelijk uitgesteld. Als de situatie daarom vraagt wordt gebruikgemaakt van corona-uitrusting om wederzijds besmettingsgevaar te voorkomen.

Woonvoorzieningen

De levering van woonvoorzieningen loopt door, maar service is beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Voor trapliften geldt daarnaast dat preventief onderhoud is opgeschort.

Drechthopper/Wijkhopper

De Drechthopper is nog altijd actief, maar wel in mindere mate. Het vervoer is beperkt tot alleen urgente ritten, dat wil zeggen medisch noodzakelijk en voor iedereen die zonder de Drechthopper niet in de primaire levensbehoeften kan voorzien. Ook kunnen inwoners vervoerd worden naar bijvoorbeeld een uitvaart of het ziekenhuis. Om te kunnen voldoen aan de normen van het RIVM wordt één inwoner per keer vervoerd in een taxibus.

Er is momenteel géén vervoer met de Wijkhopper, omdat de minimale afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden. De Wijkhoppers zijn wel beschikbaar voor het eventueel vervoeren van materialen en boodschappen. Deze voertuigen en chauffeurs rijden bijvoorbeeld ondersteuningsritten voor de Voedselbank Dordrecht.
dddd


Bemiddeling naar werk door Baanbrekend Drechtsteden

Vanwege de onzekerheid die deze crisis met zich meebrengt en het elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten is de bemiddeling van kandidaten richting werk vanuit Baanbrekend Drechtsteden (BBD) moeilijk. Ook komt het voor dat mensen die eerder geplaatst zijn als gevolg van de crisis nu thuis zitten. Hun bestaanszekerheid (doorbetaling van loon) wordt met de inzet van aanvullende steunmaatregelen (UWV/NOW) in veel gevallen gegarandeerd. Bij een aantal werkgevers ontstaat nu juist een extra vraag naar personeel. Waar mogelijk probeert BBD de match te maken tussen werkzoekenden en de werkgevers/organisaties.Begeleiding op de werkplek

De regisseurs Begeleiding en jobcoaches houden nauw contact met werknemers die werken met behulp van loonkostensubsidie van de Sociale Dienst Drechtsteden en hun werkgevers. Hiermee houden we zo goed als mogelijk de vinger aan de pols over de werksituatie van de werknemers. Wanneer ontslag toch onvermijdelijk is, houdt onze afdeling contact met deze inwoners. We willen voorkomen dat deze kwetsbare groep door deze verandering in grote problemen komt. Bovendien hopen we deze inwoners hiermee beschikbaar te houden voor als de arbeidsmarkt weer aantrekt.


De ontwikkeling van uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (leerlijnen/ PERSPCT) ligt nagenoeg stil. Deze activiteiten passen niet binnen de voorschriften van het RIVM. We beraden ons op de wijze waarop we de inzet op 'ontwikkelen naar werk' binnen de voorschriften van RIVM kunnen voortzetten.Participatieplekken

Omdat we willen voorkomen dat inwoners of professionals risico lopen op besmetting met het coronavirus hebben wij besloten dat inwoners tot 1 juni 2020 geen gebruik kunnen maken van de Participatieplekken. Dit betekent dat inwoners die gebruikmaken van een leerwerkbedrijf thuis moeten blijven. Omdat veel deelnemers aan participatieplekken kwetsbare inwoners zijn, en voor hen een groter risico op onder meer eenzaamheid en verlies van dagritme bestaat, hebben wij de leerwerkbedrijven gevraagd om in contact te blijven met de 630 participanten. Daarnaast zoeken onze klantregisseurs zelf ook telefonisch contact met deze klanten om na te gaan of er een zorgbehoefte is ontstaan. Als dat zo is koppelen zij deze behoefte aan #SDDhelpt.


De matchingsunits zijn gevraagd eventuele plaatsingen uit te stellen tot de richtlijnen van het RIVM op dit punt versoepelen. Er vinden tot in elk geval 1 juni 2020 geen nieuwe bemiddelingen meer plaats. Blijf op de hoogte

Dit is een speciale nieuwsbrief over het coronavirus . De reguliere nieuwsbrief samenwerkingspartners versturen wij nog op een later moment. Uiteraard kunt u zich op ieder moment afmelden met de afmeldoptie linksonder deze nieuwsbrief. Wij vinden uw privacy belangrijk. In onze privacyverklaring  leest u hoe we uw persoonsgegevens beschermen en wat u van ons mag verwachten.

Bezoek regelmatig onze website en volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. De vorige versies van deze nieuwsbrief vindt u terug op onze website.