Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuws voor ketenpartners - oktober 2016

Alstublieft, dit is de eerste nieuwsbrief van de Sociale Dienst Drechtsteden voor ketenpartners. Met deze nieuwsbrief willen we u iedere 2 maanden informeren over nieuwe regelingen, veranderingen en beleidsontwikkelingen. We hopen u zo voldoende op te hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Heeft u suggesties voor verbetering? Wij horen het graag! Zodat we samen inwoners van de Drechtsteden die ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk, inkomen en zorg nog beter kunnen helpen.


Schuldhulpverlening voor meer mensen toegankelijk

Om meer mensen met financiële problemen te kunnen helpen, zijn de toelatingseisen voor schuldhulpverlening versoepeld. In het verleden kon iemand niet bij ons terecht als hij fraudevorderingen had of geen inkomen. Dit is veranderd.

Inwoners van de Drechtsteden van 18 jaar of ouder krijgen in bijna alle gevallen een aanbod om schulden aan te pakken. Het aanbod kan bestaan uit acute hulp bij een crisissituatie, budgetbeheer, een meerjarige regeling of een combinatie hiervan. Klanten die onder beschermingsbewind staan, hoeven zich niet meer zelf aan te melden voor schuldhulpverlening. De aanmelding wordt gedaan door de bewindvoerder.


Verlaging eigen bijdrage Wmo

In juni heeft de Drechtraad ingestemd met een voorstel om de berekening van eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen aan te passen. Hierdoor gaat de eigen bijdrage voor de meeste mensen omlaag.

Voor de meeste voorzieningen geldt de nieuwe berekening vanaf 1 januari 2016 (dus met terugwerkende kracht), zowel voor zorg in natura als pgb. Ook in 2017 wordt de eigen bijdrage op de nieuwe manier berekend. 

Nieuwe beschikkingen van CAK

Klanten krijgen begin november van het CAK een nieuwe beschikking. Zij kunnen dan zien hoe hoog hun maximale periodebijdrage wordt. Als klanten dit jaar te veel eigen bijdrage betaald hebben, dan krijgen ze tweede helft november een correctiefactuur. Het kan zijn dat de hoogte van de eigen bijdrage toch niet veranderd. Dit hangt af van het inkomen en vermogen en of iemand ook nog gebruik maakt van andere Wmo-voorzieningen.

Geen eigen bijdrage voor individuele begeleiding en dagbesteding

Klanten die gebruik maken van individuele begeleiding en dagbesteding hoeven helemaal geen eigen bijdrage meer te betalen. Het CAK heeft voor deze voorzieningen al nieuwe beschikkingen en correctiefacturen gestuurd.


Organisatie doelgroepenvervoer in 2017

De Drechtsteden hebben gekozen voor een andere organisatie van het doelgroepenvervoer: het vervoer wordt vanaf 2017 centraal en domeinoverstijgend geregeld door een publiek mobiliteitsplatform, genaamd Stroomlijn. Hiermee willen we beter aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de klant en de dienstverlening nog verder verbeteren.

Stroomlijn regelt vanaf 1 januari 2017 het dagbestedingsvervoer en het kleinschalig Drechtwerkvervoer. Dit wordt uitgevoerd onder de naam Drechthopper. Per 1 februari 2017 komt daar het collectief Wmo-vervoer (Drechthopper) bij.

Geen verandering voor Drechthopperklanten

Voor huidige klanten van de Drechthopper verandert er niets. Zij kunnen op dezelfde manier gebruik blijven maken van de Drechthopper. Voor Drechtwerk- en dagbestedingsklanten wordt in overleg met Drechtwerk en de instellingen bekeken hoe vervoer van en naar werk of dagbesteding het beste uitgevoerd kan worden. Veiligheid, stiptheid en een goede dienstverlening blijven voorop staan.

> lees meer


Evaluatie koopkracht minima

In 2016 is het Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2016-2020 vastgesteld en is het minimabeleid geëvalueerd. Deze evaluatie is te vinden op blz 34 t/m 39 van het PDF-bestandNibud rapport. Een korte samenvatting van de conclusies van deze evaluatie vindt u in het nieuwsbericht 'koopkracht minima in de Drechtsteden verbeterd'.

Op alle fronten inzetten op financiële zelfredzaamheid is hard nodig!

Het Nibud merkt terecht op dat deze koopkrachtplaatjes alleen gelden voor iemand die zijn inkomen tip top op orde heeft. En dat is vaak niet het geval. Niet iedereen is in staat zijn/haar financiële huishouding te voeren. Dit blijkt ook uit het grote aantal mensen met financiële problemen dat zich bij de wijkteams meldt. Naar schatting is er bij 80% van de mensen die zich melden bij wijkteams sprake van financiële- dan wel schuldenproblematiek wat bepalend is voor het al dan niet kunnen vinden voor een oplossing van de brede hulpvraag. Financiële zelfredzaamheid is van groot belang om maatschappelijk te kunnen participeren.

Een belangrijke rol voor sociaal (wijk)teams of dorpsnetwerk is dan ook het bevorderen van gezond financieel gedrag en vroegsignalering. Het convenant voorkoming huisuitzettingen is hier een van de hulpmiddelen voor. Door inzet van wijkteams kan een beroep op zwaardere zorg of ondersteuning (denk hierbij aan schuldhulpverlenings- en bewindvoeringstrajecten) worden voorkomen of worden uitgesteld. Wijkteams kunnen hulptroepen inschakelen door vrijwilligers in te zetten zoals schuldhulpmaatjes, familie e.d. Als dat niet lukt is preventief budgetbeheer wellicht een optie. Aanmelden kan via de website van de SDD.


Collectieve zorgverzekering

Ook in 2017 kunnen mensen met een laag inkomen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM). Na 21 november kunnen de verschillende pakketten van CZ en VGZ vergeleken worden op gezondverzekerd.nl/drechtsteden. De CZM is interessant voor mensen die geen spaarpotje hebben voor onverwachte zorgkosten en voor mensen die bijvoorbeeld door een handicap of chronische ziekte te maken hebben met hoge zorgkosten. Alle pakketten bieden een ruime dekking voor allerhande zorgkosten. De premie is relatief laag doordat de sociale dienst een deel van de premie betaalt en de verzekeraar daar bovenop nog een collectiviteitskorting geeft.


Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan: www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus