Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Aanvragen eenmalige energietoeslag (Tigrinya) - ምጥላብ እቲ ሓንሳብ ዝውሃብ ኣበል-ጸዓት

Aanvragen eenmalige energietoeslag (Tigrinya) - ምጥላብ እቲ ሓንሳብ ዝውሃብ ኣበል-ጸዓት

Energietoeslag

ካብ 19 ሚያዝያ 2022 ጀሚሩ፡ ነበርቲ ድረኽትስቴደን፡ ንሓንሳብ ዝኽፈሎም ኣበል-ጸዓት ክጠልቡ ይኽእሉ። እቲ ጠለብ ክሳዕ 31 ጥቅምቲ 2022 ክግበር ይክኣል።


እዚ ንመን እዩ፧

እቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት፡ ነቶም ነበርቲ ድረኽትስቴደን ኮይኖም፡ ኣታዊኦም ትሕቲ 130% ናይቲ ሕጋዊ ማሕበራዊ ታሕተዋይ-ጽፍሒ (ወይ.ኤስ.ኤም) ዝኾኑ እዩ ዝኽፈል።


ቀጥታዊ ክፍሊት

ዝተወሰኑ ነበርቲ ድረኽትስቴደን እቲ ሓደ ግዜ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት (ወግዓዊ ሓገዝ) ብቐጥታ ይቕበሉ/ተቐቢሎም ኣለዉ። እዚኣቶም እቶም ካብ 1 ሓምለ 2021 ክሳዕ 1 ሚያዝያ 2022 ሓፈሻዊ ሓገዝ ወይ ምስ’ዚ ዝተኣሳሰሩ  መደባት-ሓገዝ ዝረኸቡ ወይ ዝረኽቡ ነበርቲ እዮም። ነዚ ዝምልከት ነቶም ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ  ሕቶታትን መልስታትን እውን ርአይ። እንተድኣ ዛጊት ነዚ ሓገዝ ወሲድካዮ ኮይንካ፡ ድሕሪ ደጊም ከተመልክት ኣይትኽእልን ኢኻ።


ጸገማት ምኽፋል ቀጥታዊ ኣበል ነቶም ምሕረት ግብሪ-ምምሕዳር ዝግበረሎም ነበርቲ 

ኣብ ዝሓለፉ ጸብጻባት፡ ኣየኖት ነበርቲ ድረኽትስቴደን ብቐጥታዊ ኣበል-ጸዓት ከም ዝኽፈሉ ኣመልኪትና ነይርና። ብሰንኪ ኩነታት፡ እቲ ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት ገና ነቶም ምሕረት ግብሪ-ምምሕዳር ዝግበረሎም ነበርቲ ምኽፋል ኣይተኻእለን።


ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ምኽፋል ቀጥታዊ ክፍሊት ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጉጅለ ዝክኣል ኣይመስልን ዘሎ። ስለዚ ክኣ ልባዊ ይቕረታ ንሓትተኩም። ኣብ 2022 ምሕረት ግብሪ-ምምሕዳር’ዶ ተገይሩልኩም ነይሩ፡

ይኹን እንበር እቲ ናይ ሓንሳብ ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት ገና ኣብ ሕሳብኩም ኣይኣተወን ዘሎ፧ ከምዚ

እንተድኣ ኮይኑ፡ ጠለብ ከተቕርቡ ብትሕትና ንሓትት።


ጠለብ ምቕራብ

ነቲ ናይ ሓንሳብ ተወሳኺ ክፍሊት-ጸዓት ብቑዓት ንምዃን፡ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታና፡ መጥለቢ ቅጥዒ መሊእኩም ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም። 


MS Word-bestandምጥላብ ሓንሳብ ዝኽፈል ጠለብ-ጸዓት


ኣስተውዕል፡ እቶም ንቐጥታዊ ሓገዝ (ወግዓዊ ሓገዝ) መሰል ዘለዎም ነበርቲ ድረኽትስቴደን ጠለብ

ከቕርቡ ኣይክእሉን እዮም። 


 ሕቶታታን መልስታትን

ብዛዕባ እቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት ሕቶታት እንተድኣ ሃልዩካ፡  ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መላግቦ ዘለዉ ሕቶታትን መልስታትን ርአይ፣

PDF-bestand ነዞም ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ ሕቶታትን መልስታትን ርኣዮም

 

ሕቶኻ ኣብዚ እንተድኣ ዘይረኸብካዮ፡ ምስ ኣገልግሎት ዓማዊልና ተራኸብ። ብቚጽሪ ስልክና፡ 078 - 770 89 10 ደውለልና፡ ወይ ክኣ ብenergietoeslag@drechtsteden.nl ኢ-መይል ስደደልና።Let op! Wij waarschuwen u voor oplichters, nepberichten en nepwebsites over de energietoeslag. Zij proberen via een nepbericht u een aanvraag te laten doen voor de energietoeslag. Zo wordt u opgelicht. U kunt uw energietoeslag alleen bij de Sociale Dienst Drechtsteden aanvragen. Dit doet u veilig via deze link.